Regulamin klubu

REGULAMIN FABRYKA CENTRUM SPORTU

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został stworzony dla potrzeb „FABRYKA” Centrum Sportu (zwanego dalej Centrum) znajdującego się w Zduńskiej Woli przy ul. Bocznej 31, który jest prowadzony przez Zakład Handlowo Usługowy, z siedzibą 98-220 Zduńska Wola ul. Piwna 17.

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Centrum oraz prawa
i obowiązki jego Użytkowników (zwanych dalej Klientami).

2. Wszystkie osoby korzystające z Centrum winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Centrum.

3. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników Centrum, mogą być z niego usuwane.

4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Centrum (zwanych dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również gości, w tym osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Centrum oraz osób, które weszły w posiadanie karnetów w inny sposób (konkursy, programy lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również Klientów korzystających z usług Centrum z wykorzystaniem kart MultiSport, FitProfit oraz Medicover Sport.

5. Centrum ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Centrum roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

 

 

§ 2. Karnety


1. W ramach danego karnetu Centrum świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w Centrum. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.

2. Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Centrum roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.

3. Korzystający z usług Centrum są zobowiązani do wykupienia w recepcji karnetu po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i zgody na wejście do Centrum jest zapoznanie się z jego regulaminem. Regulamin będzie ponadto wyłożony w widocznym miejscu w recepcji Centrum.

4. Wszystkie karnety wydawane przez Centrum są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług klubu wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie. Istnieje możliwość przypisania drugiej osoby do Karnetu wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela konta. Udostępnienie karnetu osobom trzecim bez wcześniejszego poinformowania Recepcji o przypisaniu innej osoby do konta Klienta stanowi naruszenie regulaminu.

5. Pracownik ma prawo odmówić wstępu do klubu osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.

6. Pracownik recepcji Centrum ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Centrum jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności.

7. Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Również niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

8. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

9. Karnet jest wydawany w formie karty z zakodowanymi danymi użytkownika. Karta ta nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia poza prawem do korzystania z usług
Centrum. Wydanie karty jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na czas do dwóch tygodni. Koszt zawieszenia zgodnie z aktualnym cennikiem.

12. Karnety miesięczne ważne są przez jeden miesiąc (30 dni), karnety trzy miesięczne ważne są 90 dni. Karnety ilościowe ważne są przez dwa miesiące (60 dni). Ważność wszystkich karnetów liczona od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie. Centrum zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów.
Centrum jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach Centrum nie będzie przedłużać ważności karnetów. Właściciele Centrum mogą podjąć decyzję
o otwarciu, w niektóre z wyżej wymienionych dni.

13. W przypadku zgubienia lub utraty w inny sposób karnetu/karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym pracownika Centrum.

14. Centrum może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.

15. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Centrum, należy poinformować o tym przed zakupem. Faktury wystawiane są w dniu zakupu i są do odbioru w recepcji Centrum.

 

 

§ 3. Karty MultiSport, FitProfit, Medicover Sport

 

1. Karta BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, MEDICOVER SPORT jest akceptowana tylko pod warunkiem współpracy z Centrum. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Centrum zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające ww. karty zostaną poinformowane
o regulaminie przez firmy wydające karty.

2. Centrum zastrzega sobie prawo identyfikacji Klienta posiadającego jedną z wyżej wymienionych kart, poprzez identyfikację Klienta na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Odmówienie okazania dokumentu skutkuje odmową wpuszczenia Klienta na obiekt. W przypadku Klienta posiadającego kartę MultiSport Klient ma możliwość rejestrowania się w obiekcie poprzez aplikację MultiSport. Warunkiem wpuszczenia Klienta jest potwierdzona tożsamość Klienta w aplikacji.

3. Centrum współpracując z wyżej wymienionymi firmami, honoruje karty:
a) MultiSport Plus;
b) MultiSport Classic;
c) MultiSport Light;
d) MultiSport Student;
e) MultiSport Kids;
f) FitProfit;
g) Medicover Sport.

4. Klient chcący korzystać z usług Centrum ma obowiązek posiadania wiedzy dotyczącej regulaminu wyżej wymienionych firm oraz wykupionych pakietów.

5. Klient ma obowiązek odbijania kart przy każdym przyjściu na obiekt. W momencie skorzystania z większej ilości usług jednego dnia Klient musi odbić kartę przy każdej nowej rezerwacji po upływie jednej jednostki czasowej, tzn. 60 minut – również poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Zasada ta nie dotyczy korzystania ze strefy siłowej oraz cardio, gdzie czas przebywania jest nielimitowany.

6. Klient, chcąc zrezygnować z wejścia na obiekt ma taką możliwość przez 20 minut. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie decyzji Recepcji, która anuluje wejście.

 

 

§ 4. Ogólne zasady korzystania z klubu


1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 lat, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów.
Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług klubu wyłącznie pod okiem opiekuna.

2. Po przyjściu do Centrum należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Recepcja zatrzymuje kartę członkowską na czas trwania treningu. Po zakończeniu ćwiczeń w momencie zdawania kluczyka od szafki Recepcja zwraca kartę członkowską.
W przypadku osób posiadających kartę MultiSport, FitProfit oraz Medicover Sport zasada zatrzymywania karty w recepcji klubu nie obowiązuje.
W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości
25 zł. Zasada dotyczy również osób posiadających karty MultiSport, FitProfit oraz Medicover Sport. W przypadku nie zdania kluczyka kontakt z Klientem następuje w dniu kolejnym.

3. Czas korzystania ze strefy siłowni w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach otwarcia Centrum. Korzystanie ze strefy cross jest możliwe dla Klientów posiadających karnet bądź wykupione jednorazowe wejście na siłownię jedynie poza godzinami odbywających się zajęć grupowych w tej strefie.

4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora. Centrum zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej ilości osób.

5. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług Centrum, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów jest określony w cenniku.

6. W pomieszczeniach Centrum mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Centrum określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji.

7. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
Na teren siłowni, sali fitness, kortów zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy. Posiłki należy spożywać w miejscu do tego wyznaczonym tj. przy stolikach w holu.

8. Osoby korzystające z usług Centrum oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez Centrum uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług klub może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

9. Klienci nie mogą korzystać z Centrum w przypadku stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.

10. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness). Centrum posiada ręczniki, które użytkownik będzie mógł wypożyczyć za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. W Centrum bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Centrum, z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness, ćwiczeniach w siłowni oraz na kortach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie ćwiczeń boso oraz w klapkach.

12. Klienci zobowiązani są do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.

13. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.

14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia klienta, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Centrum.

15. Właściciele Centrum oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren Centrum. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez Centrum wyłącznie do godziny jego zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą przechowywane w magazynie. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych wskazanych w zdaniu pierwszym) będą niszczone.

16. Do sterowania sprzętem RTV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Centrum, który w tym zakresie - w miarę możliwości będzie uwzględniał życzenia Klientów.

17. W centrum obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, działalności o charakterze promocyjnym oraz umieszczania reklam bez zgody Centrum.

18. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub pracownika recepcji.

 

 

§ 5. Zasady wykonywania ćwiczeń

 

1. Osoby korzystające z urządzeń treningowych i biorące w innych zajęciach czynią to na własną odpowiedzialność.

2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi Centrum. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości Klienta, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone pracownikom
siłowni, na użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za powstałe szkody.

3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie sprzętu i sali.

5. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Centrum z winy Klienta odpowiada Klient.

6. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora, trenera lub pracownika recepcji.

7. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.

8. Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenia przy sztangach do podnoszenia ciężarów wymagają szczególnego nadzoru.

9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe,m z których korzystano, należy pozostawić w należytym stanie technicznym.

10. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w klubie, a w szczególności
z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

11. W Centrum zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami.

12. Klient winien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów. Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

13. Klient, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w Centrum źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. Instruktor, trener ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli w jego ocenie stan zdrowia Klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie Klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.

 


§ 6. Treningi personalne

 

1. Warunkiem uczestnictwa Klienta w zajęciach indywidualnych z trenerem jest:
a) posiadanie jednego z karnetów: GYM, GYM PLUS, FABRYKA, FITNESS lub karty MultiSport, FitProfit lub Medicover Sport;
b) dokonanie płatności za treningi personalne lub pakiet treningów - płatność dokonywana jest z góry w recepcji Centrum;
c) wypełnienie i podpisanie właściwego kwestionariusza medycznego.

2. Rodzaje spotkań z trenerem obejmują:
a) konsultację;
b) trening personalny trwający 60 minut.

3. Centrum zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę trenerską certyfikatami.

4. Trenerzy gwarantują prowadzenie treningów personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego Klienta.

5. Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji na 8 godziny przed jego planowym rozpoczęciem. W innym przypadku trening zostaje uznany za zrealizowany i zostaje odliczony z pakietu.

6. Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin.

7. Klientów, jak i Trenerów Centrum obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy Klient spóźni się na trening personalny, następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 60 minut). Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono w umowie współpracy.

8. Niewykorzystany pakiet treningów nie podlega zwrotowi.

9. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez instruktorów i trenerów innych niż współpracujących
z Centrum.

 


§ 7. Korzystanie z kortów do squasha


1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.

2. Przed rozpoczęciem gry należy przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę. Osoby nieletnie mają obowiązek używania okularów ochronnych, natomiast Klienci powyżej 18 roku życia grają bez okularów na własną odpowiedzialność. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z kortów jedynie pod okiem instruktora bądź rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Osoby w wieku 14-18 lat mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.

5. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwie osoby.

6. Korty do squasha wynajmowane są na 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Na terenie klubu obowiązuje czas podawany na zegarach znajdujących się przy kortach.

7. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu za wcześniejszą zgodą Recepcji. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną jednostkę czasową wynajmu, tzn. 55 minut i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. W przypadku Klienta posiadającego kartę MultiSport, FitProfit lub Medicover Sport naliczany jest rabat 15 zł. Klient, który zarezerwował więcej niż jedną jednostkę czasową wynajmu kortu (55 minut), ma obowiązek odbijania karty za każdym razem przy jednoczesnym uwzględnieniu marginesu czasu 60 minut, który jest regulaminowo zatwierdzony przez firmy MultiSport, FitProfit oraz Medicover Sport. Niedopuszczalne jest odbijanie karty przed wyjściem Klienta z obiektu.

9. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie osoby zaopatrzone w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, niepozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non-marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy obsługi mają prawo odmowy wejścia korzystającego na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. W przypadku rezygnacji z wykupionej wcześniej rezerwacji, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

10. W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, okularów ochronnych. Koszt wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Za wypożyczony sprzęt sportowy w przypadku zniszczenia lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowego sprzętu.

12. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować obsługę lub właściciela hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup przebywających w pomieszczeniu.

13. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub bez butów.

14. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Centrum.

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz uderzania, opierania i wpadania na szyby tylne i drzwi szklane kortu. Niestosowanie się będzie skutkowało zakazem korzystania z kortów a w razie uszkodzenia szyby - pełną odpowiedzialnością finansową. (Gra w squasha nie wymaga zbliżania się do ścian – szczególnie szklanych bez względu na poziom zaawansowania)

 

 

§ 8. Zasady rezerwacji i anulacji kortów do squasha


1. Rezerwacji kortu do squasha można dokonać: telefonicznie, on-line lub bezpośrednio w recepcji Centrum. Rezerwacja kortu on-line możliwa jest po założeniu konta na stronie internetowej.

2. Bezkosztowne anulowanie rezerwacji kortu może nastąpić maksymalnie do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem gry.

3. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty za wynajęcie tego kortu wg aktualnego cennika Centrum, lub ściągnięciem wejścia z karnetu. W terminie krótszym niż 24 H anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja Centrum będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Użytkowników jako dostępny.

 

 

§ 9. Zasady rezerwacji i anulacji zajęć fitness

 

1. Na zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja miejsc. Można dokonać jej online przez panel Klienta, telefonicznie lub osobiście w recepcji Centrum.

2. Na określone zajęcia występuje limit miejsc z powodu ograniczonej ilości sprzętu takich jak: TRX, step, piłki itd. Wszelkie informacje na temat zajęć z ograniczoną ilością miejsc znajdują się na stronie internetowej Centrum.

3. Klub nie gwarantuje miejsca na zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji. Można uczestniczyć w zajęciach bez rezerwacji w miarę dostępnych miejsc.

4. Rezerwacja miejsca jest zagwarantowana maksymalnie do 5 min po ich rozpoczęciu, w przypadku niezgłoszenia się Klienta do tego czasu, Centrum ma prawo jej anulowania.

5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min ze względów bezpieczeństwa będą mogli wziąć udział w zajęciach tylko za zgodą trenera prowadzącego.

6. Klient będący na liście rezerwowej ma obowiązek samodzielnie skontaktować się z recepcją klubu w celu otrzymania informacji na temat miejsc na zajęcia.

7. W przypadku niezebrania się odpowiedniej ilości osób, zajęcia mogą zostać odwołane, a Klienci, którzy byli zapisani na listę zostaną poinformowani telefonicznie lub sms-em najpóźniej na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

8. Rezerwacje należy odwołać najpóźniej na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć online, telefonicznie bądź osobiście.

9. Klient posiadający kartę MultiSport, FitProfit, Medicover Sport ma obowiązek odwoływania rezerwacji z zajęć najpóźniej na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć online, telefonicznie bądź osobiście.

10. Zajęcia nieodwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach traktowane są jako wykorzystanie jednej wejściówki:
* Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście
z karnetu.
** Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie dwa dni ważności karnetu.
*** Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, MEDICOVER SPORT zostaną poproszone o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota 25 zł), przy kolejnej wizycie.

11. Ta sama osoba nie może jednocześnie zarezerwować kilku zajęć odbywających się o tej samej godzinie, w tym samym dniu.

12. Ta sama osoba posiadająca karnet Open może zarezerwować miejsce na maksymalnie na 3 zajęcia jednego dnia.

13. W trosce o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach grupowych jak największej liczbie Klientów, w przypadku blokowania zajęć poprzez trzykrotne niepojawienie się na zarezerwowanych zajęciach w ciągu 30 dni bez dokonania anulacji, nastąpi automatyczna blokada możliwości rezerwacji zajęć przez kolejne 7 dni.

14. Osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do wyproszenia uczestnika z zajęć, jeżeli uzna jego zachowanie za naruszające porządek, dobre obyczaje, przepisy Regulaminów lub instrukcję obsługi urządzeń do ćwiczeń.

 


§ 10. Studio FCS EXPRESS - Trening EMS


 1. Sprzęt wykorzystywany w Studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi mają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń X-Body.
  2. Z usług świadczonych przez Studio FCS EXPRESS mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę na uczestniczenie w treningach przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w czasie treningu osoby niepełnoletniej jest obowiązkowa.
  4. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub fragmentów ćwiczeń w ramach treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza.
  5. Klient przed pierwszym treningiem zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia treningu oraz przygotowany do jego wykonania. Pierwszy trening połączony będzie ze wspólnym określeniem celów i potrzeb Klienta. Realizacja celów Klienta będzie stale monitorowana we współpracy z Trenerem.
  6. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń Trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowia i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności chorób. W przypadku zgłoszenia powyższych dolegliwości Trener może przerwać lub zakończyć trening.
  7. Studio FCS EXPRESS nie odpowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia istnienia chorób, a także zatajenia przez Klienta innych istotnych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie treningów.
  8. Klient chcący korzystać z usług oferowanych przez Studio FCS EXPRESS zobowiązany jest do wykupienia wejścia jednorazowego bądź karnetu zgodnego z obowiązującym cennikiem Studio FCS EXPRESS. Klient dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studiu w formie gotówki lub kartą za pośrednictwem terminala płatniczego czy też przelewem tradycyjnym bądź BLIK-iem.
  9. Karnety FCS EXPRESS są ilościowe - 4, 8 i 12 wejść i posiadają 6 miesięczny okres ważności.
  10. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w przypadkach wyjątkowych na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności Trenera. Termin treningu można umówić osobiście w recepcji Centrum, telefonicznie lub mailowo.
  11. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania Centrum o takim odwołaniu z 4-godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie należy wykonać osobiście, telefonicznie lub SMS-owo bezpośrednio do Trenera. W przypadku skutecznego odwołania treningu, dokonanego na warunkach opranych w zdaniu poprzedzającym, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji. Trening EMS, który nie zostanie odwołany, będzie uznany za wykorzystany przez Klienta.
  12. W uzasadnionych przypadkach Centrum może odwołać umówioną wizytę, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub SMS-owo. W takim przypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny, dogodny dla niego termin treningu.
  13. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zarezerwowane treningi. W przypadku, gdy Klient spóźni się o więcej niż 10 minut, może nastąpić - w zależności od dyspozycyjności Trenera - odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy Centrum, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.
  14. Podczas treningu Klient zobowiązany jest posiadać ze sobą wyłącznie rekomendowany przez firmę XBODY specjalny strój sportowy. Istnieje możliwość zakupu lub jednorazowe wypożyczenie stroju w recepcji Centrum. Cena zakupu, jak i wypożyczenia stroju zgodna jest z aktualnym cennikiem dostępnym na recepcji.
  15. Centrum zapewnia Klientowi Studia FCS EXPRESS wodę.
  16. Reklamacje dotyczące działania sprzętu, jak i przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.
  17. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem dotyczącym Studia i akceptuje jego warunki.

 

 

§ 11. Prawo do wizerunku


1. Centrum zastrzega sobie prawo fotografowania, filmowania pomieszczeń Centrum, zajęć odbywających się w Centrum, imprez plenerowych organizowanych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Klienta. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Centrum w celach marketingowych i promocyjnych.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, zawodach po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć, oraz nagrań w internecie.

 

 

§ 12. Dane osobowe


1. Wykupując karnet i akceptując tym samym postanowienia regulaminu, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych na karnecie w celu realizacji usług świadczonych przez Centrum. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie karnetu.
2. Administratorem danych jest podmiot wskazany w § 1 pkt 1 regulaminu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 


§ 13. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe Klientów, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Centrum cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy.
3. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień regulaminu będzie uznane za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne.