Regulamin klubu

REGULAMIN ”FABRYKA” CENTRUM SPORTU


§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został stworzony dla potrzeb „FABRYKA” Centrum Sportu
(zwanego dalej Centrum) znajdującego się w Zduńskiej Woli przy ul. Bocznej 31, który jest prowadzony
przez Zakład Handlowo Usługowy , z siedzibą 98-220 Zduńska Wola ul. Piwna 17.
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Centrum oraz prawa i obowiązki jego
użytkowników (zwanych dalej Klientami).
2. Wszystkie osoby korzystające z Centrum winny obowiązkowo podporządkować się przepisom
regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników
Centrum.
3. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych
oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników Centrum, mogą być z niego
usuwane.
4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Centrum (zwanych
dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również gości, w tym osób korzystających z zaproszeń rozdawanych
przez Centrum oraz osób, które weszły w posiadanie karnetów w inny sposób (konkursy, programy
lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług Centrum
z wykorzystaniem kart Benefit System, Multisport i podobnych.
5. Centrum ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował
użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie
takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Centrum
jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

 

 

§ 2. Karnety
1. W ramach danego karnetu Centrum świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku
obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w Centrum. Cennik
zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.
2. Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia
dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Centrum jakichkolwiek roszczeń, w szczególności
prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
3. Korzystający z usług Centrum są zobowiązani do wykupienia w recepcji karnetu po cenie zgodnej
z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do Centrum jest zapoznanie
się z jego regulaminem, co Klient potwierdza podpisując go. Regulamin będzie ponadto wyłożony w widocznym
miejscu w recepcji Centrum.
4. Wszystkie karnety wydawane przez Centrum są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług
klubu wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie.
5. Pracownik ma prawo odmówić wstępu do klubu osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej
dane.
6. Pracownik recepcji Centrum ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości.
Warunkiem korzystania z usług Centrum jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności.
7. Identyfikację dowodem osobistym można zastąpić zgodą na wykonanie zdjęcia przez pracownika
urządzeniem znajdującym się na recepcji. Zdjecie będzie przechowywane na profilu Klienta.
8. Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Również niewykorzystane treningi nie stanowiąpodstawy

do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
9. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie
karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
10. Karnet jest wydawany w formie karty z zakodowanymi danymi użytkownika. Karta ta nie jest kartą
płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia poza prawem do korzystania z usług
Centrum. Wydanie karty jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na czas do dwóch tygodni. Koszt zawieszenia zgodnie
z aktualnym cennikiem.
12. Karnety miesięczne ważne są przez jeden miesiąc (30 dni), karnety trzy miesięczne ważne są 90 dni. Karnety
ilościowe ważne są przez jeden miesiąc (30dni). Ważność wszystkich karnetów liczona od dnia określonego na
karnecie jako data jego wystawienia włącznie. Centrum zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w
okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów.
Centrum jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta
Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach Centrum nie będzie przedłużać ważności
karnetów. Właściciele Centrum mogą podjąć decyzję o otwarciu, w niektóre z wyżej wymienionych dni.
13. W przypadku zgubienia lub utraty w inny sposób karnetu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o powyższym pracownika Centrum.
14. Centrum może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak
w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny karnetu może nastąpić również bez podawania
powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą
zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.
15. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Centrum należy dostarczyć wystawiony przez Centrum
paragon oraz pozostawić pełne dane odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do
odbioru w recepcji Centrum.
16. Karta BENEFIT SYSTEMS I FITFLEX, FITPROFIT, OK. SYSTEM jest akceptowana tylko pod
warunkiem współpracy Centrum z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy
regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Centrum zastrzega sobie
prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające w/w karty zostaną poinformowane o regulaminie przez firmy
wydające karty.

 


§ 3. Ogólne zasady korzystania z klubu
1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich,
które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług
świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów. Osoby
poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług klubu wyłącznie pod okiem opiekuna.
2. Po przyjściu do Centrum należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług, w celu otrzymania
kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk.
W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.
3. Czas korzystania ze strefy siłowni w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach
otwarcia Centrum. Korzystanie ze strefy cross jest możliwe dla Użytkowników posiadających karnet bądź
wykupione jednorazowe wejście na siłownię jedynie poza godzinami odbywających się zajęć grupowych
w tej strefie.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora.
Centrum zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 5 osób. W
zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na
zajęciach fitness.
5. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług Centrum, których zakres – przyporządkowany do
poszczególnych rodzajów karnetów jest określony w cenniku.
6. W pomieszczeniach Centrum mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Centrum
określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji.
7. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy
również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na
teren siłowni, sal fitness, kortów zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem
napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy. Posiłki należy spożywać w
miejscu do tego wyznaczonym tj. przy stolikach w holu.
8. Osoby korzystające z usług Centrum oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi
przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia
przez Centrum uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, klub może
zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do
ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
9. Klienci nie mogą korzystać z Centrum w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób
zakaźnych lub innych schorzeń.
10. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na
przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness). Centrum posiada ręczniki, które użytkownik
będzie mógł wypożyczyć za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. W Centrum bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do
Centrum, z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness, ćwiczeniach w siłowni oraz na kortach obowiązuje obuwie
sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie ćwiczeń
w klapkach.
12. Klienci zobowiązani są do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie
w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
13. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń
sportowo-rehabilitacyjnych.
14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia klienta,
niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Centrum.
15. Właściciele Centrum oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na
teren Centrum. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez Centrum wyłącznie do godziny jego
zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą przechowywane w magazynie. W przypadku
nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te (z wyłączeniem
przedmiotów wartościowych wskazanych w zdaniu pierwszym) będą niszczone.

 

 

§ 4. Zasady wykonywania ćwiczeń
1. Osoby korzystające z urządzeń treningowych i biorące w innych zajęciach czynią to na własną
odpowiedzialność.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający
winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek
zgłosić ten fakt pracownikowi Centrum. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub
wygląd budzi wątpliwości Klienta, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone pracownikom
siłowni, na użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za powstałe szkody.
3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości
o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie sprzętu i sali.
5. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Centrum z winy Klienta odpowiada Klient.
6. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora, trenera lub
pracownika recepcji.
7. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do
udźwigów ciężarów.
8. Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenia
przy sztangach do podnoszenia ciężarów wymagają szczególnego nadzoru.
9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w
należytym stanie technicznym.
10. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w klubie, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang
i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
11. W Centrum zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest
na podłodze, gumach lub specjalnych uchwytach.
12. Klient winien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów.
Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie
względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły
w stosunku do drugiej osoby.
13. Klient który w czasie ćwiczeń lub pobytu w Centrum źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast
przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. Instruktor, trener ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli w jego ocenie
stan zdrowia Klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie Klienta wezwać lekarza
pogotowia ratunkowego.
14. Do sterowania sprzętem RTV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Centrum, który w tym
zakresie - w miarę możliwości będzie uwzględniał życzenia Klientów.
15. W centrum obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, działalności
o charakterze promocyjnym oraz umieszczania reklam bez zgody Centrum. Na terenie Centrum obowiązuje
całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez instruktorów i trenerów innych niż
współpracujących z Centrum.
O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub pracownika
recepcji.

 


§ 5. Treningi personalne
1.Warunkiem uczestnictwa Klienta w zajęciach indywidualnych z trenerem jest:
a) posiadanie jednego z karnetów: GYM, GYM PLUS, FABRYKA, PREMIUM
b) dokonanie płatności za treningi personalne lub pakiet treningów - płatność dokonywana jest z góry w recepcji
Centrum,
c) wypełnienie i podpisanie właściwego kwestionariusza medycznego.
2. Rodzaje spotkań z trenerem obejmują:
a) konsultację wraz z analizą składu ciała,
b) trening personalny trwający 60 minut.
3. Centrum zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług
treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę trenerską certyfikatami.
4. Trenerzy gwarantują prowadzenie treningów personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną
wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego Klienta.
5. Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji na 8 godziny przed jego planowym
rozpoczęciem. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i zostaje odliczony z pakietu.
6.Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i Klient
otrzymuje jeden trening gratis.
7. Klientów jak i Trenerów Centrum obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy Klient spóźni się na trening
personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 60 minut). Natomiast
spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono w umowie współpracy.
8. Niewykorzystany pakiet treningów nie podlega zwrotowi.
9. Trenerzy personalni nie zatrudnieni przez Centrum mogą wejść we współpracę
i świadczyć swoje usługi na terenie Centrum na podstawie opłaty ryczałtowej, pobieranej każdego miesiąca za
używanie sprzętu. Klienci współpracujący z trenerami mają obowiązek wykupienia karnetu, bądź jednorazowego
wejścia.

 


§ 6. Korzystanie z kortów do squasha
1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
2. Przed rozpoczęciem gry należy przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę. Osoby nieletnie mają obowiązek
używania okularów ochronnych, natomiast Klienci powyżej 18 roku życia grają bez okularów na własną
odpowiedzialność. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak
również w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z kortów jedynie pod okiem instruktora bądź rodzica lub
pełnoletniego opiekuna. Osoby w wieku 14-18 lat mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
3. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
4. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwie osoby.
5. Korty do squasha wynajmowane są na 55 minut,liczone od pełnej godziny zegarowej. Na terenie klubu
obowiązuje czas podawany na zegarach znajdujących się przy kortach.
6. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego
czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
7. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie osoby zaopatrzone w zamienne obuwie sportowe do sportów
halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem
„non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy obsługi mają prawo odmowy
wejścia korzystającego na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej
wykupiony kort. W przypadku rezygnacji korzystającego z wykupionego terminu rezerwacji kortów, wniesiona
opłata nie podlega zwrotowi.
8. W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, okularów ochronnych.
Koszt wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Za wypożyczony sprzęt sportowy w przypadku zniszczenia lub zaginięcia odpowiedzialność materialna
wynosi 100% wartości nowego sprzętu.
10. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować obsługę lub
właściciela hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup
przebywających w pomieszczeniu.
11. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz
pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych
przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie. Ze względów
bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
12. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w przypadku turnieju lub innego ważnego
wydarzenia w Centrum.

 


§ 7. Zasady rezerwacji i anulacji kortów do squasha
1. Rezerwacji kortu do squasha można dokonać: telefonicznie, on-line lub bezpośrednio w recepcji Centrum.
Rezerwacja kortu on-line możliwa jest po założeniu konta na stronie internetowej.
2. Bezkosztowne anulowanie rezerwacji kortu może nastąpić maksymalnie do 24 godzin przed
zarezerwowanym terminem gry.
3. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować
koniecznością uregulowania pełnej opłaty za wynajęcie tego kortu wg aktualnego cennika Centrum lub
ściągnięciem wejścia z karnetu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie
warunkowym, w którym recepcja Centrum będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu
wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich
Użytkowników jako dostępny.

 


§ 8. Zasady rezerwacji i anulacji zajęć fitness, cross, sztuk walki
1. Na zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja miejsc. Można dokonać jej online przez panel Klienta,
telefonicznie lub osobiście w recepcji Centrum.
2. Na określone zajęcia występuje limit miejsc z powodu ograniczonej ilości sprzętu takich jak: TRX, step, piłki
itd. Wszelkie informacje na temat zajęć z ograniczoną ilością miejsc znajdują się na stronie internetowej
Centrum.
3. Klub nie gwarantuje miejsca na zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji. Można uczestniczyć w zajęciach bez
rezerwacji w miarę dostępnych miejsc.
4. Rezerwacja miejsca jest zagwarantowana do 5 min. przed ich rozpoczęciem, w przypadku nie zgłoszenia się
Klienta do tego czasu, Centrum ma prawo jej anulowania.
5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min. ze względów
bezpieczeństwa będą mogli wziąć udzial w zajęciach tylko za zgodą trenera prowadzącego.
6. Klient będący na liście rezerwowej ma obowiązek samodzielnie skontaktować się z recepcją klubu
w celu otrzymania informacji na temat miejsc na zajęcia.
7. W przypadku nie zebrania się min. 5 osób zajęcia mogą zostać odwołane, a klienci którzy byli zapisani na
listę zostaną poinformowani telefonicznie lub sms-em najpóźniej na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
8. Rezerwacje należy odwołać najpóźniej na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć online, telefonicznie
bądź osobiście.
8. Zajęcia nieodwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach traktowane są jako
wykorzystanie jednej wejściówki:
* Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście z karnetu.
** Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie dwa dni ważności karnetu.
*** Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FIT FLEX , FITPROFIT, OK SYSTEM zostaną
poproszone o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota 15 zł), przy kolejnej wizycie.
9. Rezerwacji oraz anulacji nie dokonujemy poprzez Facebook, sms oraz email.
10. Ta sama osoba nie może jednocześnie zarezerwować kilku zajęć odbywających się o tej samej godzinie,
w tym samym dniu.
11. Ta sama osoba posiadająca karnet Open może zarezerwować miejsce na maksymalnie na 3 zajęcia jednego
dnia.
12. W trosce o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach grupowych jak największej liczbie Klientów, w przypadku
blokowania zajęć poprzez trzykrotne nie pojawienie się na zarezerwowanych zajęciach w ciągu 30 dni bez
dokonania anulacji, nastąpi automatyczna blokada możliwości rezerwacji zajęć przez kolejne 14 dni.
13. Osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do wyproszenia uczestnika z zajęć, jeżeli uzna jego zachowanie
za naruszające porządek, dobre obyczaje, przepisy Regulaminów lub instrukcję obsługi urządzeń do ćwiczeń.

 

§ 9. Zasady korzystania ze strefy Kids Play

1. Ze strefy Kids Play mogą korzystać tylko dzieci Klientek/ów będących w danym czasie na zajęciach lub siłowni w Centrum (obowiązuje dzieci od 3 lat do 12 roku życia).

2. W strefie Kids Play obowiązuje opłata za opiekę nad dzieckiem. Jest to strefa dostępna dla dzieci, których rodzic bądź opiekuna posiada ważny karnet lub jednorazowe wejście.

3. Należy dokonać rezerwacji miejsca dla dziecka w strefie Kids Play telefonicznie. W strefie może przebywać max. 10 dzieci.

4. Warunkiem pozostawienia dziecka w strefie Kids Play jest wpisanie swojego imienia i nazwiska, nr kontaktowego i wpisanie, w której strefie Centrum będzie się przebywało gdy dziecko będzie w sali Kids Play. Należy również podać dokładną godzinę przybycia oraz odebrania dziecka

5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

6. Dzieci prosimy o zmianę obuwia.

7. Po zajęciach prosimy dzieci o posprzątanie po sobie.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za zabawki czy rzeczy wartościowe przyniesione przez dzieci.

9. Do strefy Kids Play może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka opiekunka na dyżurze może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

10. Opiekun nie ma prawa podawania leków dzieciom, karmienia czy zmieniania pieluszki. Opiekun również nie zaprowadza dziecka do toalety.

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym pracownika recepcji.

12. Czas pracy przedszkola jest umieszczony na tablicy informacyjnej w Centrum lub na stronie internetowej. W godzinach, w których sala Kids Play jest zamknięta odpowiedzialność za dzieci ponosi rodzic lub opiekun prawny.

13. Dziecko powinno być odebrane ze strefy do godziny zadeklarowanej Opiekunowi.  

14. Czas pobytu dziecka w strefie Kids Play nie może być dłuższy niż 1,5 godziny dziennie.

15. Sala zabaw jest monitorowana.


§ 10. Prawo do wizerunku
1. Centrum zastrzega sobie prawo fotografowania, filmowania pomieszczeń Centrum, zajęć odbywających się
w Centrum, imprez plenerowych organizowanych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym
niezamierzonego utrwalania wizerunku Klienta. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na
utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Centrum w celach marketingowych i promocyjnych.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, zawodach po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz
zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala
również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

 


§ 11. Dane osobowe
1. Wykupując karnet i akceptując tym samym postanowienia regulaminu, Klient świadomie zgadza się na
przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych na karnecie w celu realizacji usług
świadczonych przez Centrum. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie
przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie karnetu.
2. Administratorem danych jest podmiot wskazany w § 1 pkt 1 regulaminu. Dane osobowe umieszczone w
bazie danych administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr
133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich
wykorzystywania.

 


§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Centrum będzie informowało Klientów niezwłocznie po ich
wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w recepcji.
3. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe Klinetów, którzy wykupili karnet po
uprzednio stosowanej przez Centrum cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów
wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy.
4. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień regulaminu będzie uznane za nieważne lub niewiążące,
pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne.